Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA


Latihan Soal Ujian Semester 1 Bahasa Sunda SMP / MTs Kelas 8


Preview Soal Acak Ujian Semester 1 Bahasa Sunda SMP / MTs Kelas 8

Mulai Latihan :


Gaya basa ocon disebut oge gaya basa ….
a. eufimisme
b. metanomia
c. personifikasi
d. hiperbola


Kampung Naga

Nurugtug mudun nincak hambalan
Jaman geus dirobeda
Malipir sisi-sisi Ciwulan
Jog, tangkal ngajenghok
“Geuning taya bedana jeung urang ?”
Kampung Naga, cenah saur guru mah maket
Gambaran kahirupan masarakat urang
Nu dek kadesek modernisasi
Tepi keueung keneh lamun teu nurut ka karuhun
Kabuktian tina hateup jeung model wangunan
Tapi geus aya antene tivi-an
Kampung Naga, pasawahan, Ciwulan mun caang bulan
Tingkaretip lampu tempel nu kudu di kemitan pamuda
Naha bakal teu kabita
Ku listrik nu hemat energi ?

————

“Nu rek kadesek modernisasi”. Saha nu rek kadesek ku modernisasi dina eta ungkara teh ?
a. Urang kampung Naga
b. Pasawahan jeung walungan Ciwulan
c. Pamuda urang kampung Naga
d. Gambaran kahirupan urang


Omongan palaku dina drama ka dirina sorangan disebut ….
a. prolog
b. dialog
c. palaku
d. monolog


Babasan anu hartina bodo tapi daek tatanya nyaeta ….
a. bodo katotolojoh
b. buntut kasiran
c. bodo alewoh
d. handap asor


Kampung Pulo

Kampung Pulo nyaeta ngaran hiji kampung atawa tempat nu aya di desa Cangkuang, kecamatan Leles kabupaten Garut. Disebut kampung Pulo ku sabab eta kampung teh deukeut ka situ, nepi ka ayeuna nelah Situ Cangkuang. Malah di tempat eta oge aya candi, nyaeta Candi Cangkuang.
Masarakat kampung Pulo teh ngagem agama Islam. Tokoh nu mimiti nyebarkeun agama Islam nyaeta Arif Muhammad. Asalna mah utusan ti Mataram anu meunang pancen ti Subhan Ageung pikeun nyerang VOC di Batavia dina abad ke-17. Ku sabab gagal, waktu mulangna deui kalah betah di eta kampung.

————

Kampung Pulo ayana di daerah ….
a. Bandung
b. Tasikmalaya
c. Sumedang
d. Garut


Wawaran
Karya : Gustini Rohmayanti

Alam ngamuk
mahekeun sagala eusina
bongan manusa
teu bisa wae ngajaga
Bumi oyag
murahkeun sagala rupa
bongan kalakuan jalma anu teu bisa ngajaga
Jelema pating jarerit
neda pitulung
neangan tempat nyalindung
salian ka indung

Hanjakal …
manusa teu sadar
puguh eta wawaran ti Gusti urang

————

Ceuk sajak di luhur, naon anu ngalantarankeun alam ngamuk ?
a. kajadian alam anu geus lumrah
b. kajadian alam anu biasa wae
c. kalakuan jalma anu hade pisan dina ngajaga alam
d. kalakuan jalma anu teu bisa ngajaga alam


Lalakon drama biasana dibagi sababaraha ….
a. bagian
b. babak
c. ronde
d. episode


Yuni : Nin, bade angkat ka mana ? Mani rurusuhan kitu ?
Nina : Bade ka sakola Yun, kasiangan puguh Nina teh, kedahna mah tabuh 8.00 tos kempel di sakola
Yuni : Har, na aya kagiatan naon di sakolah teh Nin ?
Nina : Ih, teu acan terang nya ? Pan sakola urang teh bade ngiring rampak sekar di Bandung. Tah
minangka wawakilna teh nyaeta ti kelas Nina. Naha Yuni teu ngiringan kitu ?
Yuni : Pami ti kelas Yuni mah ngiringna pasanggiri maca sajak
Nina : Ke, ari Yuni ayeuna bade ka mana deuih, tos aged ?
Yuni : Nya sami bade ka sakola oge, pan bade latihan sareng Bu Susi

————

Dina paguneman di luhur, rek jeung saha cenah Yuni latihanana ?
a. Bu Eli
b. Bu Susi
c. Bu Tuty
d. Dada


Nu disebut guru lagu nyaeta ….
a. tiap-tiap kalimah atawa jajaran nu ngawangun pada
b. katangtuan jumlah engang dina tiap padalisan
c. katangtuan purwakanti sora dina tungtung padalisan
d. pasipatan nu dipibanda ku hiji-hijina pupuh


Basa anu digunakeun dina surat resmi nyaeta basa ….
a. gaul
b. loma
c. sedeng
d. ringkes tapi jelas


Kampung Pulo

Kampung Pulo nyaeta ngaran hiji kampung atawa tempat nu aya di desa Cangkuang, kecamatan Leles kabupaten Garut. Disebut kampung Pulo ku sabab eta kampung teh deukeut ka situ, nepi ka ayeuna nelah Situ Cangkuang. Malah di tempat eta oge aya candi, nyaeta Candi Cangkuang.
Masarakat kampung Pulo teh ngagem agama Islam. Tokoh nu mimiti nyebarkeun agama Islam nyaeta Arif Muhammad. Asalna mah utusan ti Mataram anu meunang pancen ti Subhan Ageung pikeun nyerang VOC di Batavia dina abad ke-17. Ku sabab gagal, waktu mulangna deui kalah betah di eta kampung.

————

Sanajan aya candi, masarakat kampung Pulo ngagem agama ….
a. Islam
b. Budha
c. Hindu
d. Kristen


Kalimah mana anu merenah undak-usuk basana, nyaeta ….
a. Punten abdi wangsul ti payun, kumargi bade angkat ka luar kota
b. Punten abdi wangsul ti payun, kumargi bade mios ka luar kota
c. Punten abdi mulih ti payun, kumargi bade angkat ka luar kota
d. Punten abdi mulih ti payun, kumargi bade mios ka luar kota


Pasosore Ambu Warji ngalangeu di lawang imahna, panonna molotot teu puguh nu dipencrong, ceulina kawas nu torek, taya dedengeanana, sabab harita pikiran jeung ingetan Ambu Warji keur sabil, rusras ka jaman baheula, eling ka waktu bihari, waktu manehna hirup senang.
Ceuk dina pikirna, “Eh, naha teu nyana teuing ku milik diri, bet nepi ka kieuna. Padahal baheula mah waktu aya keneh Bapa Warji, aing teh teu kurang hakaneun teu kurang pakeeun, ari ayeuna aing nepi ka mindeng nyorang ngongkrong. Eh, naha ti mana aing bisa meunang hakaneun keur anak aing?”
————

Cutatan tina novel naon carita di luhur teh ?
a. nu ngageugeuh legok kiara
b. misteri haur geulis
c. patepung di Bandung
d. budak teuneung


“Nabil diuk … korsi.”
Kecap pangantet pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaeta ….
a. ka
b. dina
c. tina
d. di luhureun


Asmarandana Lahir Batin

Eling-eling mangka eling
rumingkang di bumi alam
darma wawayangan bae
raga taya pangawasa
lamun kasasar lampah
napsu matak kaduhung
badan anu katempuhan

Jisim nu ngarasa nyeuri
raga nu ngarasa lara
hate nu ngarasa cape
hareudang nyandang wiwirang
purwa perbawa hawa
iyub sumaah takabur
ria ku panggoda setan

————

Sabada maca pupuh di luhur, watek eta pupuh teh nyaeta ….
a. gumbira
b. prihatin
c. nasehat
d. silih asih


Yuni : Nin, bade angkat ka mana ? Mani rurusuhan kitu ?
Nina : Bade ka sakola Yun, kasiangan puguh Nina teh, kedahna mah tabuh 8.00 tos kempel di sakola
Yuni : Har, na aya kagiatan naon di sakolah teh Nin ?
Nina : Ih, teu acan terang nya ? Pan sakola urang teh bade ngiring rampak sekar di Bandung. Tah
minangka wawakilna teh nyaeta ti kelas Nina. Naha Yuni teu ngiringan kitu ?
Yuni : Pami ti kelas Yuni mah ngiringna pasanggiri maca sajak
Nina : Ke, ari Yuni ayeuna bade ka mana deuih, tos aged ?
Yuni : Nya sami bade ka sakola oge, pan bade latihan sareng Bu Susi

————

Dina wacana di luhur, saha anu rek miluan pasanggiri maca sajak ?
a. Bu Susi
b. Yuni
c. Nina
d. Dadan


Anu disebut pangjejer sawala teh nyaeta jalma anu jadi ….
a. pamilon sawala
b. mairan pasualan
c. nepikeun jejer
d. nyatet pasualan


Dua poe nu bakal datang nyaeta ….
a. kamari
b. isukan
c. mangkukna
d. pageto


Tulisan anu midangkeun hasil telaah atawa analisis ngeunaan hiji hal, dumasar kana fakta jeung data terus dimuat dina media massa disebut ….
a. esey
b. artikel
c. carpon
d. wawaran


Yuni : Nin, bade angkat ka mana ? Mani rurusuhan kitu ?
Nina : Bade ka sakola Yun, kasiangan puguh Nina teh, kedahna mah tabuh 8.00 tos kempel di sakola
Yuni : Har, na aya kagiatan naon di sakolah teh Nin ?
Nina : Ih, teu acan terang nya ? Pan sakola urang teh bade ngiring rampak sekar di Bandung. Tah
minangka wawakilna teh nyaeta ti kelas Nina. Naha Yuni teu ngiringan kitu ?
Yuni : Pami ti kelas Yuni mah ngiringna pasanggiri maca sajak
Nina : Ke, ari Yuni ayeuna bade ka mana deuih, tos aged ?
Yuni : Nya sami bade ka sakola oge, pan bade latihan sareng Bu Susi

————

Paguneman nyaeta obrolan nu dilakukeun ku ….
a. obrolan keur diskusi
b. obrolan nu dilakukeun ku saurang
c. tanya jawab nu dilakukeun di sakola
d. obrolan anu dilakukeun ku dua urang atawa leuwih


Silahkan Pilih Mode Soal:


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.