Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA


Latihan Soal Ujian Semester 1 Bahasa Sunda SMP / MTs Kelas 8


Preview Soal Acak Ujian Semester 1 Bahasa Sunda SMP / MTs Kelas 8

Mulai Latihan :


Ciri carita pondok teh nyaeta ….
a. palakuna loba
b. setingna di mana bae
c. temana ganda
d. diwangun ku hiji kajadian utama


Yuni : Nin, bade angkat ka mana ? Mani rurusuhan kitu ?
Nina : Bade ka sakola Yun, kasiangan puguh Nina teh, kedahna mah tabuh 8.00 tos kempel di sakola
Yuni : Har, na aya kagiatan naon di sakolah teh Nin ?
Nina : Ih, teu acan terang nya ? Pan sakola urang teh bade ngiring rampak sekar di Bandung. Tah
minangka wawakilna teh nyaeta ti kelas Nina. Naha Yuni teu ngiringan kitu ?
Yuni : Pami ti kelas Yuni mah ngiringna pasanggiri maca sajak
Nina : Ke, ari Yuni ayeuna bade ka mana deuih, tos aged ?
Yuni : Nya sami bade ka sakola oge, pan bade latihan sareng Bu Susi

————

Paguneman nyaeta obrolan nu dilakukeun ku ….
a. obrolan keur diskusi
b. obrolan nu dilakukeun ku saurang
c. tanya jawab nu dilakukeun di sakola
d. obrolan anu dilakukeun ku dua urang atawa leuwih


Kampung Pulo

Kampung Pulo nyaeta ngaran hiji kampung atawa tempat nu aya di desa Cangkuang, kecamatan Leles kabupaten Garut. Disebut kampung Pulo ku sabab eta kampung teh deukeut ka situ, nepi ka ayeuna nelah Situ Cangkuang. Malah di tempat eta oge aya candi, nyaeta Candi Cangkuang.
Masarakat kampung Pulo teh ngagem agama Islam. Tokoh nu mimiti nyebarkeun agama Islam nyaeta Arif Muhammad. Asalna mah utusan ti Mataram anu meunang pancen ti Subhan Ageung pikeun nyerang VOC di Batavia dina abad ke-17. Ku sabab gagal, waktu mulangna deui kalah betah di eta kampung.

————

Kampung Pulo mimiti aya dina abad ka ….
a. 15
b. 16
c. 17
d. 18


Kade ulah antel kana … anjing, najis !
a. sihung
b. bangus
c. siih
d. tulale


Dupi Bapa iraha bade mulih teh ?
Kalimah di luhur teh ngandung harti ….
a. ngajak
b. nanya
c. marentah
d. nyarek


Kecap serepan tina basa Cina, diantarana ….
a. mih, baso, cengkeh, loteng, tauco
b. baju, bedil. cameti, martil, peti
c. adus, dusun, kulem, lali, sasih
d. ajaib, dunya, gaib, hakim, hak, imam


Omongan palaku dina drama ka dirina sorangan disebut ….
a. prolog
b. dialog
c. palaku
d. monolog


Dramatisasi sajak nyaeta ….
a. drama wangun ugeran biasana paguneman teh dina wangun puisi
b. drama wangun lancaran biasana dibaca atawa diucapkeun dina basa lancaran
c. drama tina wangun pupuh biasana ditembangkeun
d. drama teu ngagunakeun dialog, tapi ngungkabkeun carita teh ku tari


Lalakon drama biasana dibagi sababaraha ….
a. bagian
b. babak
c. ronde
d. episode


Mulih …, Bu ?
Kecap anu merenah pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaeta ….
a. ti mana
b. ka mana
c. ka dinya
d. ti dinya


Pasosore Ambu Warji ngalangeu di lawang imahna, panonna molotot teu puguh nu dipencrong, ceulina kawas nu torek, taya dedengeanana, sabab harita pikiran jeung ingetan Ambu Warji keur sabil, rusras ka jaman baheula, eling ka waktu bihari, waktu manehna hirup senang.
Ceuk dina pikirna, “Eh, naha teu nyana teuing ku milik diri, bet nepi ka kieuna. Padahal baheula mah waktu aya keneh Bapa Warji, aing teh teu kurang hakaneun teu kurang pakeeun, ari ayeuna aing nepi ka mindeng nyorang ngongkrong. Eh, naha ti mana aing bisa meunang hakaneun keur anak aing?”
————

Pangarangna teh nyaeta ….
a. Dadan Sutisna
b. Samsoedi
c. Tatang Sumarsono
d. Narti Suparti


Nu disebut guru lagu nyaeta ….
a. tiap-tiap kalimah atawa jajaran nu ngawangun pada
b. katangtuan jumlah engang dina tiap padalisan
c. katangtuan purwakanti sora dina tungtung padalisan
d. pasipatan nu dipibanda ku hiji-hijina pupuh


Kampung Naga

Nurugtug mudun nincak hambalan
Jaman geus dirobeda
Malipir sisi-sisi Ciwulan
Jog, tangkal ngajenghok
“Geuning taya bedana jeung urang ?”
Kampung Naga, cenah saur guru mah maket
Gambaran kahirupan masarakat urang
Nu dek kadesek modernisasi
Tepi keueung keneh lamun teu nurut ka karuhun
Kabuktian tina hateup jeung model wangunan
Tapi geus aya antene tivi-an
Kampung Naga, pasawahan, Ciwulan mun caang bulan
Tingkaretip lampu tempel nu kudu di kemitan pamuda
Naha bakal teu kabita
Ku listrik nu hemat energi ?

————

Dina sajak di luhur aya ungkara. “Naha teu bakal kabita”
Kabita kunaon maksud pangarang dina eta ungkara teh ?
a. Kana kabasajanan urang kampung Naga
b. Ka lembur singur saperti kampung Naga
c. Ka pasawahan jeung Ciwulan di mana caang bulan
d. Ka listrik nu hemat listrik


Kampung Pulo

Kampung Pulo nyaeta ngaran hiji kampung atawa tempat nu aya di desa Cangkuang, kecamatan Leles kabupaten Garut. Disebut kampung Pulo ku sabab eta kampung teh deukeut ka situ, nepi ka ayeuna nelah Situ Cangkuang. Malah di tempat eta oge aya candi, nyaeta Candi Cangkuang.
Masarakat kampung Pulo teh ngagem agama Islam. Tokoh nu mimiti nyebarkeun agama Islam nyaeta Arif Muhammad. Asalna mah utusan ti Mataram anu meunang pancen ti Subhan Ageung pikeun nyerang VOC di Batavia dina abad ke-17. Ku sabab gagal, waktu mulangna deui kalah betah di eta kampung.

————

Di kampung Pulo aya nelah situ ….
a. Bagendit
b. Cangkuang
c. Karamat
d. Pulo


Pilih mana anu kaasup kalimah resiprokatif !
a. Dede jeung Ujang keur parebut cocoan
b. Dudus keur make sapatu
c. Mang Endang keur sibeungeut di pancuran
d. Tatang gegetret wae titatadi


Kecap anu salah makena aya dina kalimah ….
a. Iraha mulih ti Bandung, pa ?
b. Pun biang wengi tadi teu damang repot
c. Abdi udur tos sapuluh poe
d. Enjing abdi bade mulih ka Sukabumi


Warta anu ditulis dumasar kana … nu aya di lapangan.
a. rekaan
b. carita
c. fakta
d. hayalan


NYIEUN KECAP

Can kungsi aya dina cap botol kecap ditulis nomer dua, nomer tilu, jeung saterusna. salawasna nomer hiji. Pabrik mana wae pasti nyebutkeun yen kecap jieunanana minangka kecap nomer hiji, panghadena, jeung pangngeunahna.
Bisa jadi nu daragang kecap mah moal ngarasa hariwang risi daragang kecapna mubajir jadi runtah, lantaran teu laku. Dagang kecap mah bisa rineh sabab salian ti tahan lila teh jeung taya usumna, meh unggal imah butuh ku kecap.
Teu kitu kumaha, lantaran loba kaolahan anu kudu make kecap. Nyieun sangu goreng, semur daging, orek tempe atawa tahu, jeung sajabana. Munasabah lamun kecap ge kaasupna minangka samara asakan “penyedap rasa” anu teu kurang perluna, teu beda jeung bawang, tomat, pecin, uyah, jeung nu sejenna.

————

Wacana di luhur maparkeun ….
a. prak-prakan nyieun tempe
b. prak-prakan nyieun sangu goreng
c. prak-prakan nyieun kecap
d. prak-prakan nyieun semur daging


Kagiatan tukeur pikiran pikeun maham kana hiji pasualan nu ngalantarankeun timbulna pasualan, sarta neangan jalan atawa solusina, nyaeta ….
a. pedaran
b. bahasan
c. sawala
d. biantara


Bakating ku tunduh … manehna sare dina korsi.
a. guher
b. clak
c. am
d. bus


Silahkan Pilih Mode Soal:


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.